Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ & ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ

1. ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το γυμναστήριο παραχωρεί στη διάθεση των αθλουμένων τόσο τον εξοπλισμό όσο και το ειδικευμένο προσωπικό του για ατομική ή/και ομαδική εκγύμναση. Αν και το Γυμναστήριο καταβάλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη λειτουργία των κάθε είδους προγραμμάτων του, δεν θα είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνο κατ’οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες ανωμαλίες που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την έναρξη λειτουργίας κάποιου τμήματος ή προγράμματος : 

 • αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δραστηριοτήτων κάθε μορφής για οποιοδήποτε λόγο (και κάθε είδους συνέπειες λόγω τέτοιου είδους εξελίξεων), 
 • κλοπή, φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, εγγράφων ως και κάθε είδους προσωπικών αντικειμένων

2. ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι γυμναζόμενοι οφείλουν να είναι συνεπείς ως προς την ακριβή τήρηση του ωραρίου κάθε προγράμματος ή/και τμήματος, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και την ευπρεπή συμπεριφορά προς το προσωπικό και τους υπόλοιπους γυμναζόμενους του Γυμναστηρίου.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα ή/και πρόγραμμά του, είτε για λόγους ασφαλείας είτε για λόγους μη συμπλήρωσης του ελαχίστου αριθμού συμμετεχόντων, είτε για λόγους που κρίνει σκόπιμους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

 1. ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Η χρήση του μηχανικού όσο και λοιπού εξοπλισμού (εκγύμνασης) του Γυμναστηρίου πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να μην θέτει σε κίνδυνο την συνεχή ομαλή λειτουργία τους, την ησυχία, τη σωματική ακεραιότητα τόσο των χρηστών όσο και των υπολοίπων αθλουμένων καθώς επίσης και την δυνατότητα απρόσκοπης εκγύμνασής τους.

 • Ο κάθε είδους ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός που για οποιαδήποτε λόγο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία μόνο από το προσωπικό του γυμναστηρίου
 • Οποιαδήποτε φθορά στον εξοπλισμό, προερχόμενη από κακή ή μη επιτρεπόμενη χρήση, βαρύνει τον χρήστη αποκλειστικά
 • Απαγορεύεται η καθοποιονδήποτε τρόπο, και οποιαδήποτε αιτία, μετακίνηση ή δραστική μεταβολή της θέσεως του κάθε εξοπλισμού του γυμναστηρίου, εκτός προκαθορισμένων χώρων και ορίων.

Ο χρήστης υποχρεούται να αδειάζει τα μηχανήματα και τις μπάρεςαπό τα βάρη μετά τη χρήση τους και να επανατοποθετεί τους αλτήρες πάνω στα ειδικά σταντ.

2. ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ

Κάθε μεταβολή της ενδυμασίας των αθλουμένων και για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός των προκαθορισμένων για το σκοπό αυτό χώρων. 

 • Η χρήση αθλητικών υποδημάτων με πλαστικό πέλμα, άνευ προεξοχών είναι υποχρεωτική σε όλους τους προπονητικούς χώρους. Η χρήση προσόψιου προς επικάλυψη του σημείου επαφής κάθε είδους οργάνου (πλην των αλτήρων) με το σώμα του αθλούμενου είναι υποχρεωτική προς διασφάλιση των κανόνων ατομικής και ομαδικής υγιεινής. 
 • Η περιβολή των πελατών κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, αποτελεί προσωπική τους επιλογή και κατ’ ελάχιστο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά : μπλούζα ή αμάνικη φανέλα, παντελόνι κάθε είδους, υποδήματα και κάλτσες ή ολόσωμη φόρμα για τις γυναίκες. Μαγιώ κάθε είδους, 

καθώς και συμβατικός ρουχισμός οποιαδήποτε μορφής απαγορεύεται για προπονητικήχρήση.

 • ΤοΓυμναστήριο διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, το δικαίωμα μερικής ή ολικής άρνησης εισόδου ή/και παραμονής στους χώρους του σε χρήστες ή/και σε κάθε είδους επισκέπτες των οποίων η ενδυμασία φέρει στοιχεία που αντίκεινται στους νόμους ή προκαλούν εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του Γυμναστηρίου.

3. ΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η κίνηση των χρηστών εντός των προκαθορισμένων από την αρχική συμφωνία χώρων είναι απολύτως ελεύθερη. Σε περίπτωση κάθε είδους ανάγκης, κατά την απόλυτη και άνευ αιτιολογήσεως κρίση του Γυμναστηρίου, οι αθλούμενοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν άμεσα τις οδηγίες ή/και τις συστάσεις του προσωπικού του Γυμναστηρίου.

Η ευπρεπής συμπεριφορά προς το προσωπικό του Γυμναστηρίου κρίνεται ως βασικότατη προϋπόθεση για τη χρήση των κάθε είδους εγκαταστάσεών του, την είσοδο ή/και την παραμονή στους χώρους του.

Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε χώρους με απαγορευτικές ενδείξεις, χωρίς τη συνοδεία προσωπικού του Γυμναστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι υποδείξεις ή/και οι αποφάσεις του προσωπικου επέχουν θέση τροποποιήσεως του παρόντος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών (πλην οινοπνευματωδών που απαγορεύονται ρητώς ) επιτρέπεται μόνον στον προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής, και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής. Το Γυμναστήριο διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, το δικαίωμα να απαγορεύσει μερικά ή ολικά την κατανάλωση τροφίμων ή/και ποτών αν ( από την κατανάλωση αυτή ) συντρέχουν λόγοι ομαλής λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

5. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ

Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ( ίδιο ) σκευασμάτων, χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση του Γυμναστηρίου και τη σύμφωνη γνώμη του εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή/και κατανάλωσή τους εντός των προπονητικών χώρων.

6. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 • Ερμάρια που θα βρίσκονται κλειδωμένα την ώρα διακοπής λειτουργίας του Γυμναστηρίου, θα ανοίγονται και το συνολικό κόστος (και την ενδεχόμενης αλλαγής μηχανισμού) θα βαρύνει τον αθλούμενο που τα χρησιμοποίησε. Σε περίπτωση υποτροπής, το Γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά την απόλυτη κρίση του, σε μικρή ή και ολική άρνηση της συγκεκριμένης παροχής.
 • ∆εν επιτρέπεται η είσοδος σε κάθε είδους τροχοφόρα, όπως και σε κατοικίδια ζώα. 
 • Ο Πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν το Γυμναστήριο. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους, και οποιοσδήποτε είναι καλοδεχούμενος να εκφραστεί ελεύθερα (στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας).

Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στο Γυμναστήριο, το οποίο κατά την απόλυτη κρίση του θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο ή/και τον χρόνο παραμονής του. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Τα χορηγούμενα από το Γυμναστήριο έγγραφα και παρασταστικά στοιχεία κάθε είδους (κάρτες, κλπ) αποτελούν περιουσία του Γυμναστηρίου, πρέπει να φυλάσσονται επιμελώς και να επιστραφούν οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, χωρίς καμιά αιτιολόγηση, εντός εύλο- γου χρονικού διαστήματος. 
 • Το Γυμναστήριο διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση του, την άρνηση όχι μόνον παροχής οποιονδήποτε είδους υπηρεσιών του, αλλά και την απλή είσοδο ή/και παραμονή στους χώρους του σε άτομα στερούμενα (με δικαστική απόφαση) την“φίλαθλη ιδιότητα”.
 • Τυχόν μη άμεση άσκηση εκ μέρους του Γυμναστηρίου των δικαιωμάτων του που απορρέουν τόσο από την παρούσα και τον κανονισμό του όσο και από την κείμενη νομοθεσία, δεν σημαίνει επουδενί λόγω σιωπηρή παραίτηση του από τα δικαιώματα τα οποία μπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή κρίνει αυτό αναγκαίο. 
 • Ουδεμία προφορική τροποποίηση του παρόντος λογίζεται δεκτή.
 • Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτίαση εκ μέρους του αθλούμενου πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει γραπτώς εντός 10 ημερών, το πολύ, ημερών από την ημέρα του συμβάντος/περιστατικού. • Η δήλωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής θα γίνεται αμέσως τηλεφωνικά και θα επακολουθεί έγγραφη δήλωση. 
 • Ο αθλούμενος υποχρεούται αμέσως να γνωστοποιεί στο Γυμναστήριο κάθε μεταβολή των στοιχείων της αρχικής ή/και μεταγενέστερης αίτησής του.
 • Το Γυμναστήριο θα ζητήσει πριν την εξέταση της αιτήσεως εγγραφής ιατρική γνωμάτευση.
 • Πρέπει το μέλος να έχει υπόψιν τα μέτρα ασφάλειας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Η αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς αντικειμένου, ευρισκομένου στο χώρο του Γυμναστηρίου προκαλείται, από υπαιτιότητα, βαρύνει εκείνον που την προκάλεσε.
 • Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων.
 • Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από το παρόν και την καταρτισθείσα σύμβαση, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει αναφορικά με το μέρος της διαδικασίας που διενεργείται στο περιβάλλον της ιστοσελίδας μας, μπορείτε να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@spartancross.gr ή τηλεφωνήσετε στον αριθμό 6907589800.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Για να δείτε την πολιτική απορρήτου, κάντε κλίκ εδώ.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο